SFK Dukovany 2001, z.s.

Dukovany 111

675 56 Dukovany

email: sfkdukovany2001@seznam.cz